Store | Nitrofurazone

categories

product

Nitrofurazone

Nitrofurazone

Contains :
Type :
Color :
Packsize :

Indication :

ชื่อยาสามัญ : Nitrofurazone

หมวดหมู่ : ยาผิวหนัง

สรรพคุณ : รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังที่บาดแผลต่างๆ แผลไฟไหม้ น้ำ ร้อนลวก แผลเป็นหนอง และใช้ป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังที่จะทำการ ปลูกถ่ายของทั้งผู้ให้และผู้รับ

Copyright © 2015 Osoth Inter Laboratories Co., Ltd All Rights Reserved.